میدونم که همتون با این پنجره آشنایی کامل دارین و تقریباً اکثر نرم افزارها هم ازش تو وارد کردن اسناد و تصاویر و ... استفاده کردن. پس نیازی به توضیحش نیست. تو این تمرین می خوام بهتون نشون بدم تو WPF چطور میشه این پنجره رو فراخوانی کرد؟! اونم با زبان شیرین سی شارپ.
تمرین ساده ایه ولی خب بعضی ها هم هستن که بلد نیستن ;)

ویژوالتون رو باز کنین و آماده شروع بشین:
این تمرین 2 تا کنترل لازم داره ، که یکیش Textbox و اون یکیش هم یه Button
کدهای Xaml پروژه به صورت زیره و میتونید نحوه تعریف کنترل ها رو مشاهده کنید:

<Window x:Class="OpenFileDialog_In_WPF.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="MainWindow"
        Width="525"
        Height="220">
    <Grid>
        <Grid Margin="0,30,0,0"
              horizontalAlignment="Center"
              VerticalAlignment="Top">
            <Button x:Name="Openfiledialog"
                    Width="75"
                    Height="50"
                    Margin="270,0,0,0"
                    HorizontalAlignment="Left"
                    VerticalAlignment="Top"
                    Click="Openfiledialog_Click"
                    Content=". . ."
                    FontSize="20" />
            <TextBox x:Name="Textbox1"
                     Width="270"
                     Height="50"
                     HorizontalAlignment="Left"
                     VerticalAlignment="Top"
                     VerticalContentAlignment="Center"
                     Padding="10,0"
                     TextWrapping="Wrap" />
        </Grid>

    </Grid>
</Window>

Xaml Openfiledialog

تو قسمت پشت صحنه (جایی که دستورات اجرای توش هستن همون سی شارپ ها) هم میایم اول دستور OpenFileDialog رو فرا میخونیم و بعدش هم تنظیمات فیلتر و فرمت فایلها و آخرش هم نشون دادن پنجره.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace OpenFileDialog_In_WPF
{
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Openfiledialog_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            Microsoft.Win32.OpenFileDialog dlg = new Microsoft.Win32.OpenFileDialog();
            dlg.DefaultExt = ".txt";
            dlg.Filter = "Text Document (.txt)|*.txt";

            Nullable<bool> result = dlg.ShowDialog();
            if(result==true)
            {
                string filename = dlg.FileName;
                Textbox1.Text = filename;
            }
        }
    }
}